Współpraca

Zachęcamy Państwa do współpracy z naszą firmą. Oferujemy nowoczesne i spełniające Państwa oczekiwania urządzenia oraz krótki czas oczekiwania na dostawę, dogodne formy płatności, serwis gwarancyjny i szkolenia.

TERMINY REALIZACJI DOSTAW

Dostawy realizujemy w terminie do ośmiu tygodni licząc od dnia otrzymania pisemnego zamówienia. Termin realizacji zależny jest od ilości oraz rodzaju zamawianego asorty-mentu. Na specjalne życzenie Zamawiającego termin realizacji może być skrócony (wymaga to indywidualnych uzgodnień).

FORMA I TERMIN PŁATNOŚCI

Przelew bankowy z terminem płatności 30 dni licząc od daty wystawienia faktury.

TRANSPORT

Dostawy realizujemy własnym transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 

OKRES GWARANCJI

Oferowane przez naszą firmę urządzenia objęte są 24-miesięczną gwarancją, licząc od daty sprzedaży. 

CZAS USUWANIA AWARII

Wszelkie awarie wynikające z wadliwego funkcjonowania oferowanych przez naszą firmę urządzeń zobowiązujemy się usuwać w czasie nie dłuższym jak 48 godziny od otrzymania zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego pisemnie (fax). Preferujemy usuwanie awarii bezpośrednio w miejscu zainstalowania danego urządzenia, o ile naprawa nie wymaga warunków warsztatowych.

SERWIS POGWARANCYJNY

Serwis pogwarancyjny realizowany jest analogicznie jak gwarancyjny. Koszt ewentu-alnych napraw (transport, czas pracy, części zamienne) zależy od zakresu naprawy. Szczegółowe warunki wymagają odrębnych uzgodnień z Zamawiającym.

 SZKOLENIA

Oferujemy bezpłatne szkolenia personelu związanego z użytkowaniem oferowanych przez nas urządzeń w zakresie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji.

Służymy doradztwem podczas instalacji bezpośrednio w podziemnych wyrobiskach kopalń.